Garanti

Bradys skrivare kommer med en ettårig Begränsad Garanti som är kostnadsfri som standard (såvida inte annat har specificerats).

Begränsad garanti

A. Garanti och Garantiperioder.
Brady Worldwide, Inc. (”Brady”) garanterar endast den ursprungliga slutanvändaren att produkterna och delarna som skildras nedan kommer att vara fria från defekter i material och utförande från inköpsdatum för den tillämpliga garantiperioden som beskrivs nedan:

PRODUKT ELLER DEL TILLÄMPLIG GARANTIPERIOD
HANDHÅLLNA SKRIVARE + I5100 + I7100 + ALF 24 MÅNADER
STATIONÄRA SKRIVARE (Exklusive specifika delar som listas nedan) 12 MÅNADER
SKRIVARSERVRAR 36 MÅNADER
SKRIVHUVUDEN 6 MÅNADER ELLER 1 000 000 LINJÄRA TUM (25 km) AV ANVÄNDNING (vilket som nu kommer först)
BATTERIER OCH RESERVDELAR 3 MÅNADER
TILLBEHÖR 1 MÅNAD
FRISTÅENDE TANGENTBORD 12 MÅNADER

B. Bradys skyldighet under Garanti.
Bradys ensidiga skyldighet under ovanstående garanti skall vara att reparera eller byta ut produkter och delar under garantiperioden. Brady har inget ansvar för förseningar vid utbyten eller reparationer av produkter eller delar. Produkter och delar som repareras eller byts ut av Brady under garanti skall stå under garanti för resten av den ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar, vilket som nu är längst.

C. Skrivhuvuden.
Garantin för termoskrivhuvudet gäller endast om ett termiskt etikettmedium som är godkänt av Brady används, enligt definition i Bradys lista med godkända termiska/termotransfermedia som används vid tidpunkten för garantianspråket. En kopia av denna lista kan erhållas från Brady på begäran. Om inte media som godkänns av Brady används, kan garantin för termoskrivhuvudet upphöra att gälla. Skrivhuvudgaranti, inklusive termoskrivhuvud, täcker inte skrivhuvuden som har missbrukats, ändrats, försummats, hanterats vårdslöst eller skadats pga felaktig rengöring eller oauktoriserade reparationer.

D. FRISKRIVNING FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER.
INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GES. BRADY FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ATT VISST SYFTE. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsningar gäller kanske inte vissa slutanvändare.

E. Begränsningar.
Ingen försäljare, representant eller agent från Brady är auktoriserad att utfärda någon försäkran, garanti eller utfästelse som motsäger villkoren i denna Begränsade Garanti. Alla avsägelser, förändringar, tillägg eller modifieringar av garantierna häri måste vara skriftliga och signerade av en direktör hos Brady för att vara giltiga, bindande och verkställbara. Den Begränsade Garantin skall inte gälla användningen eller kompatibiliteten hos någon Brady-produkt eller del ihop med annan utrustning. Tecken eller sidavkastning är inte heller en tjänst som omfattas av garantin, eftersom detta är influerat av kundapplikationen, skrivarens kontrastinställningar, driftmiljöer, skrivarens tillstånd samt papperstyp. Alla angivelser, teknisk information eller rekommendationer som relateras till produkterna eller delarna, baseras på test som antas vara tillförlitliga, men inte utgör någon försäkran eller garanti. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BRADY HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR NÅGRA SOM HELST PARTER FÖR FÖRLUSTER AV FÖRTJÄNST, FÖRSÄMRING AV GOODWILL, ELLER ANDRA SPECIELLA, PÅFÖLJANDE ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR AVSEENDE NÅGRA ANSPRÅK I ANSLUTNING TILL BRADYS PRODUKTER OCH/ELLER DELAR. Bradys maximala ansvarsskyldighet för garantianspråk är begränsad till faktureringspriset för produkten som hävdats vara defekt. Vissa jurisdiktioner tillåter inte exkluderingen eller begränsningen av tillfälliga eller påföljande skador, så ovanstående begränsning eller exkludering gäller kanske inte vissa slutanvändare, men i så fall skall alla andra villkor i denna Begränsade Garanti fortsätta gälla fullt ut.

F. Vad som kan upphäva Garantin.
Denna Begränsade Garanti ska vara ogiltig under följande omständigheter:

  1. Modifiering eller reparation av någon omfattad produkt eller del, som utförs av slutanvändaren eller någon tjänstleverantör som inte auktoriserats av Brady; eller
  2. Felaktig användning eller installation, bristande förmåga att utföra regelbundet underhållsarbete eller rengöring, eller skada som uppkommit genom olyckshändelse eller underlåtenhet av någon omfattad produkt eller del av slutanvändaren eller någon tredje part; eller
  3. Bristande förmåga hos slutanvändaren eller någon tredje part att iaktta försiktighet för att skydda någon omfattad produkt eller del från elektrostatisk urladdning, negativa temperaturer och luftfuktighetsförhållanden eller fysisk åverkan; eller
  4. Bristande förmåga hos slutanvändaren eller någon tredje part att använda Bradys skrivhuvuden eller andra delar; eller
  5. Bristande förmåga hos slutanvändaren eller någon tredje part att använda endast Brady-media om användningen av sådana media orsakar eller bidrar till de skador för vilka garantin söks; eller
  6. Bristande förmåga hos slutanvändaren att följa Returförordnadeprocessen som beskrivs nedan.

G. Reparationsprocess.
För att kunna dra nytta av denna Begränsade Garanti, och för att skapa förutsättningen härför, måste slutanvändaren:

  1. Erhålla en returmaterialauktorisering (”RMA”) från Brady, vilken kommer att inkludera ett RMA-nummer som måste vara tydligt synligt på utsidan av fraktbehållaren. Returer utan ett RMA-nummer måste avvisas av Brady och returneras omedelbart till slutanvändaren, vilken får stå för fraktkostnaden.
  2. Sända de returnerade artiklarna till Brady, med förbetald fraktkostnad, tillsammans med en skriftlig beskrivning av den hävdade defekten.
  3. Förpacka de returnerade artiklarna i originalförpackningskartongen eller likvärdigt. Skador under transporten är slutanvändarens ansvar och kan leda till att garantianspråket inte längre är giltigt.

H. Transportkostnader.
Brady betalar ytfrakten vid returer av produkter eller delar som omfattas av denna Begränsade Garanti. Om Brady emellertid kommer fram till, under utövande sin rimliga men ensidiga rättighet, att produkten eller delen som returnerats för garantiservice inte är defekt, eller inte på annat sätt kvalificerar sig för garantiservice, skall slutanvändaren hållas ansvarsskyldig för alla kostnader för hantering och transport.

Begära Begränsad Garantireparation

EUROPA:

Kontakta din lokala avdelning för teknisk service, som hjälper dig med returproceduren.

Reparation utanför Garantin

I den mån att utbytesdelar är tillgängliga, kan du begära en reparation utanför garantin för produkter som är utanför standardgarantiperioden. Reparationsändringar debiteras efter tid och material eller baserat på en fast avgift, beroende på din skrivarmodell. Kontakta vårt Teknisk Support-team för mer information. Produkter utanför garantin som avgörs vara oreparerbara kommer att returneras till dig ”i befintligt skick”.

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.