REACH

INTRODUKTION OCH BRADYS POLICY

I juni 2007 började den europeiska bestämmelsen 1907/2006 rörande registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals, REACH) att gälla. Målet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa och miljön från risker som uppstår vid användningen av kemikalier.

Två av huvudskyldigheterna under REACH är:

  1. Registrering av alla ämnen (i alla deras former) som kommer ut på EU-marknaden samt
  2. Kommunikation om substanser av stor vikt (Substances of Very High Concern, SVHC) och deras närvaro i artiklar som kommer ut på EU-marknaden.

1.1 REGISTRERINGSSKYLDIGHET

Alla ämnen i kvantiteter på 1 ton eller mer per år måste registreras. Beroende på volymerna och risknivån hos ämnet måste detta ske under 2010, 2013 eller 2018 och kan inkludera (dyra) tester för att utvärdera effekten på människors hälsa och miljön. Ämnen som redan fanns på EU-marknaden behövde förregistreras före 2008-12-01 för att kunna stanna kvar på den europeiska marknaden efter detta datum. Om förregistreringen saknas, måste ämnena återkallas från EU-marknaden.

Brady-åtgärder

Sedan lagstiftningen började gälla, har Brady utrett de olika ansvarsområdena och sina olika roller som gäller under REACH. I egenskap av importör har vi granskat alla kvantiteter som vi importerar till EU. Eftersom vi inte har importerat så mycket som ett ton av något ämne, har vi ingen registreringsskyldighet.

1.2. SUBSTANSER AV STOR VIKT (SVHC)

European Chemical Agency (ECHA) kommer, baserat på testresultaten, att avgöra huruvida vissa ämnen måste begränsas eller behöver auktoriseras för vissa tillämpningar. Idag finns det redan 168 SVHC:er identifierade på den senaste kandidatlistan från 17 december 2015 (https://echa.europa.eu/candidate-list-table), men fler kommer att läggas till av ECHA; för närvarande är 3000 ämnen (!) under granskning.

Brady-åtgärder

Brady står i nära kontakt med sina leverantörer för att efter varje uppdatering av kandidatlistan granska om någon eller några av SVHC:erna finns i de delar och material vi för ut på den europeiska marknaden. Under REACH är det en skyldighet att informera kunder om närvaron av en SVHC > 0,1 viktprocent i produkterna som säljs i Europa.

Under tiden har 32 av SVHC:erna från kandidatlistan valts till Auktoriseringslistan (bilaga XIV). Dessa 32 SVHC:er kan inte föras ut på marknaden längre efter ”slutdatumet”.

För de SVHC:er som för närvarande finns på Auktoriseringslistan och som förekommer i våra delar eller material, har Brady ett nära samarbete med sina leverantörer för att forma om dem till en ”SVHC-fri” version.

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list

BRADY-ORGANISATIONEN

Under de senaste åren har ett helt europeiskt team arbetat med uppföljningen av denna lagstiftning. I Europa har lokala team med REACH-koordinatorer upprättats för varje Bradysite. Dessa koordinatorer står i nära kontakt med leverantörerna för att erhålla den erforderliga SVHC-informationen, och organiserar återkopplingen på kundförfrågningarna. Kontakta din lokala säljare eller kundservicerepresentant om du har specifika frågor relaterade till våra produkter och REACH.

VANLIGA FRÅGOR

http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas

Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.