Branschstandarder

Standarder, krav och specifikationer

Arrow Right icon

Europa

ISO 7010 har accepterats av EU som en standard för säkerhets- och varningsskyltar. Brady har ett tillgängligt och fullständigt utbud av ISO 7010-efterföljande säkerhets- och varningsskyltar. Även om EU har accepterat ISO 7010, är de suveräna medlemsstaterna i unionen mitt i processen att ratificera den accepterade europeiska normen. Det är därför Brady också erbjuder skyltar som efterföljer den för närvarande accepterade normen i EU:s medlemsstater.

EU:s riktlinjer 89/655 specificerar minimikraven rörande säkerhet och hälsa vid användning av utrustning. Paragraf 2.14 fastslår att varje utrustningsdel måste vara utrustad med väl synliga anordningar genom vilka de kan separeras från alla energikällor.

EN 1037-normen relaterad till utrustningssäkerhet definierar åtgärder avseende energiisolering och strömavledning för att förhindra riskfylld utrustning från att strömsättas igen. Den säkerställer en säker hantering inom ett riskfyllt område.

Europeiska direktivet CEE 89/655 drar upp riktlinjerna för minimiregleringarna för säkerhet och skydd av medarbetare vid servicearbete på industriell utrustning.

Arrow Right icon

Österrike

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federal lag om arbetsrelaterad hälsa och säkerhet

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (Förordning om arbetsutrustning och verktyg) – Bestämmelse från Handels- och arbetsministeriet om skydd av medarbetare som använder arbetsutrustning, paragraf 1, §17 (1).

Arrow Right icon

Frankrike

UTE C18-510 (elektriska tillämpningar): Beskriver behovet av att utföra de nödvändiga procedurerna som säkerställer att utrustning är placerad och bibehållen i en säker position under underhåll och hantering. Aktivering av utrustning under underhållsarbete måste förhindras och det måste tydliggöras att den isolerade utrustningen ej får tas i drift. Arbetsgivaren måste säkerställa att alla säkerhetsprocedurer är ovillkorligen implementerade och att de regelbundet granskas.

Dokument för beprövad praxis, utvecklat av INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) från november 2011: ED 6109

Décret 2010-1016 avser arbetsgivarens skyldigheter för temporär eller permanent användning av elektriska installationer

Labour code (artikel R4215-10) avser identifieringen av ledare

Décret 2010-1018 avser förhindrandet av risker för dödliga elstötar

Décret 2010-2118 avser hanteringen av elektriska installationer.

Labour code (artikel R 4544-5): den del av maskinen som är föremål för underhåll eller hantering måste identifieras och låsas.

Arrêté från 26 april, 2012: Varje åtgärd på elektrisk utrustning måste följa den nya normen NF C 18-510. Artikel 1 säger att denna norm nu är inkluderad i Fransk Arbetsordning.

Arrow Right icon

Tyskland

Den tyska lagstiftningen specificerar krav i ”Minimikrav för användning av industriella installationer” eller ”Betriebssicherheitsverordnung”. (Förordning om industriell säkerhet och hälsa), Bilaga 1. Arbetsutrustningens kontroller måste säkras mot oavsiktlig eller obehörig aktivering.

Enligt ”Minimikrav för förbättring av medarbetares säkerhet och hälsa vid användning av elektriska installationer”, Bilaga 2, kan modifiering, underhåll eller reparationsåtgärder endast utföras när arbetsutrustningen är avstängd. Arbetsutrustningen och alla dess rörliga delar måste skyddas från oavsiktlig start och rörelse.

Arrow Right icon

Italien

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE.

Arrow Right icon

Schweiz

  • UVG – Federal lag om olycksförsäkring
  • VUV – Bestämmelse om förhindrade av olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar
  • titel 1, kapitel 2, paragraf 1, art. 3
  • titel 1, kapitel 3, paragraf 2, art. 30, 31 paragraf 3, art. 37 samt paragraf 4, art. 43
  • EKAS riktlinje nr 6512 – Arbetsutrustning

Dessa bestämmelser fastslår tydligt att underhåll, justering eller rengöring av installationer kräver att dessa måste vara i ett icke-operativt tillstånd, samt att lämpliga anordningar måste användas för att förhindra att en maskin oavsiktligt råkar sättas på.

Arrow Right icon

Endast Storbritannien: BS7671:2008

I Storbritannien finns Bestämmelser för arbetsutrustning, bestämmelse 19: Isolering från ”Energikällor” fastslår: ”Alla arbetsgivare ska säkerställa att arbetsutrustning, där så behövs, förses med lämpliga anordningar för att isolera den från alla dess energikällor. Alla arbetsgivare ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att återanslutning av alla energikällor till arbetsutrustning inte utsätter någon person som använder utrustningen för risker för dennes hälsa och säkerhet”.

Arrow Right icon

USA (OSHA – Occupational Safety & Health Administration, Arbetsrelaterad säkerhets- och hälsoadministration)

OSHA-bestämmelsen ”Kontroll av riskfylld energi” (processbrytning/låsning) 1910.147 som fastslår att den ”kräver att arbetsgivare upprättar ett program och vidtar procedurer för påförande av lämpliga processbrytnings/låsningsenheter som energiisolerar enheter och på annat sätt inaktiverar maskiner och utrustning för att förhindra oväntat strömsättning, start eller frigörande av lagrad energi, för att medarbetare skadas.”

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.