CLP/GHS Piktogramsymboler och riskklasser

GHS01 – Explosiv
 • Explosiva ämnen
 • Självreaktivt
 • Organiska peroxider
GHS02 – Flamma
 • Lättantändligt
 • Självreaktivt
 • Pyroforiska vätskor & fasta ämnen
 • Självupphettande reaktivt
 • Avger brännbara gaser
 • Organiska peroxider
GHS03 – Oxiderande
 • Oxiderande
GHS04 – Gascylinder
 • Komprimerade gaser
 • Flytande gaser
 • Kylda flytande gaser
 • Upplösta gaser
GHS05 – Korrosiv

 • Korrosiv
 • Hudkorrosion
 • Allvarlig ögonskada
GHS06 – Allvarligt giftig
 • Akut giftighet
GHS07 – Akut giftig
 • Akut giftighet
 • Hudirritation
 • Ögonirritation
 • Hudsensibilisering
 • Irriterande för andningsvägarna
 • Giftigt för specifikt organ
GHS08 – Hälsorisk
 • Andningssensibilisering
 • Mutagenicitet i fortplantningsceller
 • Cancerframkallande
 • Reproduktiv giftighet
 • Specifikt målorgan
 • Aspirationsrisk
GHS09 – Miljö
 • Risker för vattenmiljön
Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.