CLP/GHS Piktogramsymboler och riskklasser

GHS01 – Explosiv
 • Explosiva ämnen
 • Självreaktivt
 • Organiska peroxider
GHS02 – Flamma
 • Lättantändligt
 • Självreaktivt
 • Pyroforiska vätskor & fasta ämnen
 • Självupphettande reaktivt
 • Avger brännbara gaser
 • Organiska peroxider
GHS03 – Oxiderande
 • Oxiderande
GHS04 – Gascylinder
 • Komprimerade gaser
 • Flytande gaser
 • Kylda flytande gaser
 • Upplösta gaser
GHS05 – Korrosiv

 • Korrosiv
 • Hudkorrosion
 • Allvarlig ögonskada
GHS06 – Allvarligt giftig
 • Akut giftighet
GHS07 – Akut giftig
 • Akut giftighet
 • Hudirritation
 • Ögonirritation
 • Hudsensibilisering
 • Irriterande för andningsvägarna
 • Giftigt för specifikt organ
GHS08 – Hälsorisk
 • Andningssensibilisering
 • Mutagenicitet i fortplantningsceller
 • Cancerframkallande
 • Reproduktiv giftighet
 • Specifikt målorgan
 • Aspirationsrisk
GHS09 – Miljö
 • Risker för vattenmiljön
Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.