SkipNavLinkText
menu

Försäljningsvillkor

WH BRADY NV

Följande Försäljningsvillkor Villkor ska gälla för alla försäljningar utförda av Brady AB Leverantör till en Köpare av Leverantörens varor Köpare, och varje avtal eller andra åtaganden från Leverantören är uttryckligen betingade av Köparens samtycke till dessa Villkor.

GODKÄNNANDE AV ORDER

Din beställning består av ett erbjudande att köpa Leverantörens varor, och Leverantörens orderbekräftelse består av ett godkännande av Köparens beställning. En offert eller ett anbud riktad från Leverantören till Köparen utgör inte något försäljningserbjudande, och under inga omständigheter ska något kontrakt upprättas såvida inte och inte innan Köparen skickar en beställning till Leverantören och Leverantören utfärdar en skriftlig bekräftelse av Köparens beställning.

PRIS

Såvida inte annat uttrycks skriftligen, åberopar priserna ExWorks, Zele, Belgien, med undantag för Schweiz (DDP), och i samtliga fall enligt definition i Incoterms 2010. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående meddelande till Köparen och priset som ska betalas av Köparen ska vara det pris som gäller vid leveransdatumet.

Priser i relation till en given kvantitet gäller enbart för en kontinuerlig produktion av denna kvantitet såvida annat inte uttrycks specifikt. En sådan kontinuerlig produktion är efter Leverantörens eget godtycke. Om kvantiteterna reduceras eller leveransinstruktionerna gör mindre kvantiteter nödvändiga, kommer priset gällande den mindre kvantiteten att gälla. Om en minskad kvantitet inte täcks av en offert, kommer en prisjustering att göras enligt en formel som regelmässigt används av Leverantören.

Rabatter som getts till Köparen gäller eventuellt inte i händelse av framtida prisreduceringar. Rabatter får endast användas i samband med andra försäljningskampanjer eller rabatterbjudanden med Leverantörens medgivande.

BETALNING

Såvida annat inte angetts skriftligen, är betalningsvillkoren netto trettio (30) dagar från fakturadatum. Påminnelseavgift på 100 sek utgår vid försenad betalning. Utanför EU kan ränta påföras för det mindre beloppet av 10 % per år och det maximala beloppet som lagen tillåter.

Detta avtal ska vara föremål för villkoret att om Leverantören när som helst därefter blir påvisad omständigheter som väcker tvivel om Köparens kreditvärdighet eller om tillfredsställande betalningssäkerhet inte ges på begäran, eller om Köparen har försummat betalningen för andra varor, kan Leverantören kräva betalning av hela eller en del av inköpspriset från Köparen i förskott och hela priset för alla andra varor som sålts till Köparen av Leverantören, och i väntan på sådana betalningar ska detta avtal suspenderas.

I händelse av att sådana betalningar inte sker inom en rimlig period som bestämts av Leverantören, kan Leverantören annullera Köparens beställning utan ansvarsskyldighet, och Köparen ska hållas ansvarig för alla förluster hos Leverantören som kan bli resultatet härav.

Leverantören kan kräva att nya kunder betalar under en bankremburs. Köparen får inte avräkna eller kompensera för något belopp att betalas till eller som kommer att förfalla och då ska betalas till Köparen mot någon fordran som Leverantören har på Köparen. Leverantören har rätt att justera priser nöjaktigt efter att avtalet ingicks i händelse av att produktionskostnaderna har ökat/minskat, i synnerhet om arbetskostnaderna har ändrats pga slutande av arbetsavtal eller prisändringar på produktionsmaterial.

Relevanta ändringar ska presenteras för Köparen.

LEVERANSVILLKOR

Leverantören kommer att välja leveranssätt och organisera transporten till kundens plats. Som ett alternativ för Leverantören kan varor som sålts till Köparen levereras i två eller flera delar och, i händelse av detta, ska varje del anses forma ett separat kontrakt. Oförmåga att leverera eller defekt leverans av någondera del ska inte utgöra ett kontraktsbrott rörande någon annan del. Leveransdatum som ges i avtalet ska endast utgöra uppskattningar av förväntningar och ska inte vara bindande. Om Leverantören inte förmår leverera varorna på ett sådant datum, ska en sådan oförmåga inte utgöra ett kontraktsbrott och Köparen ska inte ha rätt att fordra kompensation för en sådan oförmåga eller för någon åtföljande förlust eller skada som kan bli resultatet av detta.

På kundorder förbehåller Brady sig rätten att leverera 5 % över och under den beställda kvantiteten, och att fakturera för hela den kvantitet som levererats. När försändelse eller leverans eller slutförande av arbetet försenas i mer än trettio (30) dagar efter det datum som angetts i avtalet, ska Köparen bevilja Leverantören en rimlig förlängningsperiod och om, när förlängningsperioden löpt ut, varorna inte har skickats eller levererats eller arbetet inte har slutförts, kan Köparen omedelbart skriftligen upphäva avtalet, och under sådana förhållanden ska Köparen betala det kontrakterade beloppet för alla sålda varor eller arbetet som utförts av Leverantören fram till det faktiska upphävandedatumet. Ingendera av parterna ska ha någon ytterligare ansvarsskyldighet mot varandra avseende olevererade varor eller icke slutfört arbete. Om, på det datum då Leverantören är redo att skicka eller leverera varorna, Köparen försenar godkännandet därav av vilket skäl som helst, kommer varorna att lagerhållas av Leverantören men Köparen ska betala Leverantören ett belopp som är lika med det som Köparen skulle varit skyldig att betala om varorna verkligen hade skickats eller levererats tillsammans med rimliga lagerhållningskostnader under förseningsperioden och kostnaderna för ytterligare hantering och transport som har uppstått.

Om, vid utgången av trettio (30) dagar efter det datum då Leverantören varit redo att skicka eller leverera varorna, Köparen inte har godkänt varorna, förbehåller Leverantören sig rätten att omedelbart annullera Köparens beställning. Denna annullering ska ge Leverantören rätt att förfoga över varorna och från Köparen erhålla kompensation för förlorad vinst utöver andra belopp som ska betalas Leverantören under dessa omständigheter. Leverantören förbehåller sig rätten att modifiera, ändra, göra tillägg till eller upphöra med produkterbjudanden när som helst utan föregående meddelande.

ÄGANDERÄTT

Äganderätten till varorna ska överföras till Köparen vid leveransen.

INSPEKTION/GODKÄNNANDE/RETURER

När defekter rörande kvantiteten eller kvaliteten hos varorna upptäcks vid leverans, måste detta omedelbart rapporteras till Leverantören i form av ett skriftligt meddelande om defekter. I frånvaron av ett lämpligt skriftligt meddelande, inklusive fullständiga detaljer om alla defekter rörande kvantiteten eller kvaliteten hos varorna, översänt till Leverantören efter Köparens inspektion av varorna, ska Köparen anses slutgiltigt ha inspekterat och godkänt varorna inom trettio (30) dagar efter mottagandet. Efter godkännandet ska Leverantören inte vara ansvarig för defekter.

Köparen ska till Leverantören skriftligen framföra alla krav rörande defekter som är uppenbara vid en sådan inspektion inom sju (7) dagar efter slutförandet av sagda inspektion. Efter godkännandet av varorna ska Leverantören inte hållas ansvarig för defekter. Köparens enda gottgörelse för avslag av varor är utbyte eller reparation av defekta varor (efter Leverantörens gottfinnande). Inga varor får returneras för utbyte eller tillgodohavande utan att ha föregåtts av skriftligt tillstånd från Brady AB.

Returnerade artiklar som direkt har levererats från Leverantörens egen leverantör (med undantag för felaktiga eller inkorrekta varor) kommer att bli föremål för en omlagringsavgift beroende på lastkostnader som uppstår vid leverans och upplyftande av varor. Alla tillgodohavanden eller återbetalningar görs endast efter mottagning och inspektion av varorna.

Inget tillgodohavande ges av Leverantören rörande leverans-, porto- eller transitavgifter som uttaxeras av Leverantören, eller orsakas av Köparen. Leverantören kan kräva att Köparen gör en utbytesbeställning till samma värde som de returnerade varorna. Leverantören förbehåller sig rätten att uttaxera en hanteringsavgift på 15 % för alla varor som returnerats för tillgodohavande.

BEGRÄNSAD GARANTI

Leverantören garanterar att alla varor kommer att vara fria från defekter rörande tillverkning och material under en period av tolv (12) månader från leveransdatum för de ursprungliga varorna (ej utbytesvaror) från Leverantören Begränsad Garanti.

Den Begränsade Garantin gäller inte om (A) defekten är följden av en hantering av varorna på ett sätt, under omständigheter eller i syften som är andra än de som godkänts eller instruerats av Leverantören; eller (B) varorna missbrukas eller misshandlas eller om det finns bevis på manipulering, felhantering, ändringar, försummelse, skador orsakade av olyckshändelser, modifieringar eller reparationer som inte godkänts av Leverantören. Garantianspråken medges inte för naturlig nötning och naturligt åldrande.

DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM GES OVAN ERSÄTTER ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE SAMT ÄGANDERÄTTIGHETER. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN ERSÄTTER ALL ÖVRIG ANSVARSSKYLDIGHET ELLER LEVERANTÖRSSKYLDIGHET FÖR FÖRLUSTER, KOSTNADER, OLÄGENHETER ELLER SKADOR (OAVSETT OM DE ÄR SPECIELLA, INDIREKTA, SEKUNDÄRA ELLER PÅFÖLJANDE) SOM UPPSTÅR GENOM ÄGANDET ELLER ANVÄNDNINGEN AV VARORNA. REPARATION, UTBYTE ELLER TILLGODOHAVANDE, MINDRE RIMLIG NÖTNING OCH FÖRSÄMRING, (EFTER LEVERANTÖRENS VAL) VID RETUR AV VARORNA, ÄR KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE FÖR ALLA SÅDANA FÖRLUSTER, UTGIFTER, OLÄGENHETER ELLER SKADOR. KÖPAREN GODTAR ATT INKÖPSPRISET HAR FÖRHANDLATS FRAM FÖR ATT SPEGLA DENNA RISK, OCH AVSTÅR FRÅN ALLA RÄTTIGHETER SOM DENNE ANNARS KAN VARA BERÄTTIGAD TILL I ANSLUTNING TILL DE ÄRENDEN SOM TÄCKS I DETTA STYCKE.

Köparen får inte returnera några varor med hänvisning till garantianspråk eller annat, utan att först ha rapporterat skälen för en sådan retur till Leverantören och ha erhållit och sedan iakttagit sådana rimliga instruktioner som Leverantören kan ge för att tillåta någon retur.

BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

Under inga som helst omständigheter ska Leverantören hållas ansvarig för några indirekta, speciella eller påföljande skador, oavsett om faktiska noteringar om skada kan uppvisas, förutsägbara eller icke förutsägbara, och oavsett om de baseras på förlust av vidareförsäljningsvinster, förlust av affärsmöjlighet, förlust av förväntade besparingar, förlust av goodwill, förlust av användning av pengar, arbetsstopp, försämring av andra tillgångar, eller annars och oavsett om detta är med anledning av garantibrott, kontraktsbrott, strikt skadeståndsgrundande händelser, oaktsamhet, feltolkningar eller annat, förutom där tillämplig lag kräver en sådan ansvarsskyldighet.

Leverantörens samlade ansvarsskyldighet för alla slags fordringar, anspråk, utgifter och alla övriga skador eller kompensationer som uppstår under detta avtal (kollektivt anspråk, oavsett om sådana anspråk baseras på kontrakt, försummelse eller annat skadeståndsgrundande, strikt ansvarsskyldighet, garanti, skadestånd eller någon annan typ av ansvarsskyldighet, ska under inga omständigheter överstiga beloppet som betalats för varorna av Köparen till Leverantören i den aktuella transaktion som utgör grunden för dessa Villkor.

PATENT, UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKESSKADESTÅND

I händelse av att en vara som levererats av Leverantören hävdas göra direkt intrång på ett patent, en upphovsrätt eller ett varumärke motsvarande dem som är effektiva vid tidpunkten då Leverantören utfärdar sin faktura eller sitt skriftliga godkännande av beställningen, ska Köparen tillåta Leverantören att, efter eget val och på egen bekostnad, antingen (A) skaffa rätten att fortsätta använda en sådan vara, (B) byta ut eller modifiera en sådan vara så att den levererade varan inte utgör något intrång, eller (C) acceptera retur av sådan vara och återbetala inköpspriset till Köparen förutom en avgift för skälig nötning och försämring.

Leverantören ska, på sin bekostnad, motverka alla åtgärder mot Köparen som baseras på ett hävdande att en vara gör intrång på ett patent, en upphovsrätt eller ett varumärke motsvarande detta, förutsatt att Köparen:

(A) omedelbart skriftligen meddelar Leverantören om en sådan åtgärd, samt tillhandahåller kopior av alla anspråk, processer och genmälen; (B) ger Leverantören ensam kontroll över svaromålet till detta (och alla förhandlingar kring förlikningar och kompromisser härav); samt (C) samarbetar i svaromålet härav på Leverantörens bekostnad.

FÖREGÅENDE FASTSLÅR HELA ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR LEVERANTÖREN FÖR INTRÅNGSANSPRÅK OCH ÅTGÄRDER, OCH KÖPAREN AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA RÄTTIGHETER DENNE ANNARS KAN VARA BERÄTTIGAD TILL I SAMBAND MED FÖREGÅENDE.

Leverantören ska inte ha någon ansvarsskyldighet gentemot Köparen för någon åtgärd eller något anspråk som hävdar intrång baserat på något handhavande som inbegriper:

(A) användning av någon vara på ett sätt som är annat än specificerat av Leverantören; (B) användning av någon vara i kombination med andra produkter, utrustningar eller enheter som inte levererats av Leverantören; eller (C) ändringen, modifieringen eller anpassningen av någon vara som utförs av annan person än Leverantören, eller av Leverantören baserat på Köparens specifikationer eller annars enligt Köparens anvisningar (oavsett om en sådan ändring, modifiering eller anpassning sker före eller efter att varan ursprungligen levererades av Leverantören till Köparen).

I händelse av en intrångsåtgärd eller ett -anspråk mot Leverantören som baseras på något handhavande som beskrivs i föregående mening, ska Köparen trygga och hålla Leverantören skadeslös mot alla skador, kostnader eller utgifter, inklusive, utan begränsning, advokatkostnader som betalas eller uppstår hos Leverantören i samband med en sådan åtgärd eller ett sådant anspråk.

EXPORTKONTROLL

I händelse av en intrångsåtgärd eller ett -anspråk mot Leverantören som baseras på detta avsnitt, ska Köparen trygga och hålla Leverantören skadeslös mot alla skador, kostnader eller utgifter, inklusive, utan begränsning, advokatkostnader som betalas eller uppstår hos Leverantören i samband med en sådan åtgärd eller ett sådant anspråk.

VERKTYG OCH RITNINGSUNDERLAG

Om Köparen betalar för verktyg, negativ eller tryckplåtar (samlingsnamn verktyg), ska sådana verktyg vara Köparens egendom och underhålls kostnadsfritt av Leverantören medan de används i produktionen. Vid avslutandet av produktionen ska Köparen arrangera för avlägsnandet av sådana verktyg på Köparens bekostnad. Efter sextio (60) dagars varsel efter produktionens avslutande får Leverantören förfoga över sådana verktyg, såvida annat inte är skriftligen avtalat. Om Köparen inte betalar för verktygen, kommer alla sådana verktyg att vara Leverantörens egendom.

Alla produktionsunderlag som skickas av Köparen måste godkännas av Leverantören. Leverantören kommer att meddela Köparen om alla tillkommande kostnader för retuschering eller omarbetning av produktionsunderlag (meddelande i Leverantörens faktura till Köparen är tillräckligt) och kommer att debitera Köparen för dessa kostnader. Leverantören kommer att tillhandahålla Köparen ett filmavdrag som ska godkännas av Köparen.

SEKRETESS

I detta avtals syfte är Konfidentiell Information all slags information som (A) har markerats som konfidentiell, (B) identifieras som konfidentiell vid tidpunkten för yppandet antingen muntligen eller skriftligen, eller (C) på grund av sin egenskap och natur sådan att en förnuftig person under liknande omständigheter skulle förstå att den är konfidentiell. Under inga omständigheter ska detta avsnitt ersätta några Avtal om tystnadsplikt som ingåtts mellan parterna före eller efter detta Avtal.

I händelse av att detta avsnitt strider mot ett Avtal om tystnadsplikt som för närvarande eller därefter råder mellan parterna, ska Avtalet om tystnadsplikt ha företräde.

Parterna avtalar att:

(A) den mottagande parten får använda Konfidentiell Information enbart för syftena i detta avtal; (B) mottagande part ska instruera och avkräva alla sina medarbetare, ombud och representanter som har tillgång till den Konfidentiella Informationen från den yppande parten att upprätthålla sekretessen i den Konfidentiella Informationen; (C) den mottagande parten ska utöva minst samma grad av försiktighet, men inte mindre än skälig försiktighet, att skydda sekretessen i den Konfidentiella Informationen som den mottagande parten skulle utöva för att skydda den mottagande partens egen Konfidentiella Information; och (D) den mottagande parten ska endast avslöja den Konfidentiella Informationen för medarbetare, ombud eller representanter (samlingsnamn representanter) som ”klassificerad information”.

Konfidentiell Information ska inte inkludera information som (A) den mottagande parten besatt före detta avtal, (B) därefter blir allmänt tillgänglig utan att den mottagande parten förbrutit sig mot några skyldigheter mot den yppande parten; (C) yppas för den mottagande parten av en tredje part som har rätt att avslöja sådan information, eller (D) mottagande part kan demonstrera var utvecklad fristående utan att bero av någon Konfidentiell Information från den yppande parten.

Den mottagande parten får yppa Konfidentiell Information om lagen kräver det; den mottagande parten måste dock snarast meddela den yppande parten så att den yppande parten får en rimlig möjlighet att invända mot ett sådant avslöjande. Omgående efter en skriftlig begäran från den yppande parten ska den mottagande parten, som också ska beordra sina representanter till detta, returnera all Konfidentiell Information till den yppande parten för destruering efter eget val. Om den mottagande parten destruerar den Konfidentiella Informationen ska denne skriftligen certifiera att detta har skett och snarast leverera detta certifikat till den yppande parten.

KOSTNADSFRIA GÅVOR

Kvalifikation för gåvor och kampanjer baseras på nettobeställningar och inkluderar inte moms och leveransavgifter. Erbjudande som gäller endast så länge lagret räcker. Erbjudanden måste begäras vid tidpunkten för beställningen och kan inte infrias mot existerande beställningar. Endast en kostnadsfri gåva kan erhållas per order eller per kund. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka erbjudandet när som helst. Gåvor har inget alternativt kontantvärde. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda alternativa gåvor till samma eller ett högre värde i händelse av att den annonserade artikeln inte längre är tillgänglig.

För att tvivel ska undanröjas, är alla kampanjgåvor egendom som tillhör företagets köpare och inte dess medarbetare eller representanter. Köparen godtar att samarbeta med Leverantören för att säkerställa efterföljandet av Leverantörens gåvoprincip från Köparens medarbetare och andra representanter. Innan vi levererar kampanjgåvor kan vi kräva att en lämplig representant för Köparen skriftligen bekräftar att Köparen kommer att efterfölja vår kampanjgåvopolicy.

Oaktat det föregående, erkänner och godtar Köparen att Köparen tar det fulla ansvaret för sina medarbetares och andra representanters efterföljande av tillämplig lag gällande kampanjgåvor. Statliga verk är inte berättigade till kampanjgåvor.

DATASKYDD

Vardera parten ska efterfölja sina respektive skyldigheter under relevanta dataskyddslagar, i synnerhet med avseende på personliga data (enligt definition i tillämplig lag) som bearbetas av parten under dennes utförande av sina åtaganden under detta avtal. Utan inverkan på allmängiltigheten i Avsnitt 14.1 ska Köparen vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska mått och steg för att förhindra obehörig eller olaglig bearbetning av personliga data och för att förhindra all slags förlust, förstörande eller obehörigt yppande av personliga data.

MEDDELANDE

Alla meddelanden under dessa Villkor ska ges skriftligen och ska använda en av följande metoder för leverans: personlig leverans, Rekommenderad eller Certifierad Försändelse (i samtliga fall krävs mottagningskvittens och förbetalt porto), nationellt godkänd nattkurir, (med alla avgifter förskottsbetalda), faksimil eller e-post. Ett meddelande är endast giltigt om parten som utfärdar meddelandet har efterföljt detta avsnitt.

Meddelande anses vara mottaget:

(A) på leveransdatumet om det rör sig om personlig leverans; (B) på den femte vardagen efter postdatum om det skickas med Rekommenderad eller Certifierad Försändelse; (C) på första vardagen efter leveransdatum om leveransen sker med nationellt godkänd nattkurir; eller (D) efter mottagandet under normala kontorstider, på platsen där meddelandet tas emot, för faksimil eller e-post.

FORCE MAJEURE

Leverantören ska inte vara ansvarig för någon oförmåga att fullfölja sina åtaganden härunder om denna beror på orsaker som är bortom rimlig kontroll, även om de uppstår hos våra leverantörer, inklusive utan begränsning handlingar eller försummelser från myndigheter eller militär auktoritet, terroristhandlingar, befrielsegrunder, brist på material, transportförseningar, bränder, översvämningar, arbetsstörningar, upplopp eller krig.

SEVERABILITY SKILJBARHET

Ogiltigheten eller ogenomförbarheten (i sin helhet eller delvis) av något tillhandahållande eller villkor häri kommer inte att på något sätt påverka giltigheten eller genomförbarheten av återstoden av ett sådant tillhandahållande eller villkor, eller något annat tillhandahållande eller villkor: förutsatt, om det ogiltiga tillhandahållandet är av sådan grundläggande betydelse att det rimligen måste antas att parterna inte skulle ha ingått detta avtal utan ett sådant tillhandahållande, att parterna då måste förhandla i god anda för att ersätta alla ogiltiga tillhandahållanden med ett tillhandahållande som är så nära det ursprungliga tillhandahållandet som det är juridiskt möjligt.

TILLÄGG, MODIFIERINGAR OCH DET FULLSTÄNDIGA AVTALET

Dessa Villkor utgör det slutgiltiga och fullständiga avtalet mellan parterna och får inte modifieras, avslutas eller förkastas, i sin helhet eller delvis, förutom skriftligen utfört och ömsesidigt avtalat av de behöriga representanterna för Leverantören och Köparen. Leverantören får, efter eget val, behandla alla försök till modifiering, avslutande eller förkastande till vilka denne inte skriftligen har bifallit, som ett väsentligt avtalsbrott av dessa Villkor. Alla offerter, beställningar, ordergodkännanden eller fakturor är föremål för dessa Villkor. Det är uttryckligen avtalat att om Köparen utfärdar en inköpsorder eller annat dokument för produkterna och tjänsterna som tillhandahålls under dessa Villkor, ska sådana dokument anses vara enbart för Köparens interna användning och ska inte under några omständigheter vara bindande för Leverantören.

Dessa Villkor ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal hos parterna avseende det ämne som inkluderas i dessa Villkor, förutom de Avtal om tystnadsplikt som refereras till ovan. Inga framställningar, arrangemang, tolkningar eller avtal som relaterar till ämnet, muntliga eller skriftliga, existerar hos parterna förutom de uttryckliga referenserna i dessa Villkor. Köparens villkor är uttryckligen exkluderade.

TILLDELNING

Köparen ska inte tilldela, överföra eller delegera någon av sina rättigheter, plikter, intressen eller åtaganden under dessa Villkor utan att detta föregåtts av ett medgivande från Leverantören. Alla sådana tilldelningar, överföringar eller delegeringar utan Leverantörens tidigare skriftliga medgivande ska vara ogiltiga och grund för avslutandet av rättigheter eller åtaganden under dessa Villkor.

AVSÄGELSE

Leverantören ska inte anses ha avsagt sig något tillhandahållande i dessa Villkor eller någon överträdelse av Köparen av något tillhandahållande häri, såvida detta inte specifikt har lagts fram skriftligen av en behörig representant för Leverantören. Ingen sådan avsägelse från Leverantören kommer att utgöra en avsägelse av något annat tillhandahållande eller av sådant tillhandahållande eller sådan överträdelse vid något annat tillfälle.

ALLMÄNT

Efter någon överträdelse av Köparen, eller oförmåga hos Köparen att efterfölja något av dessa Villkor, eller om Köparen blir oförmögen att utföra sina normala affärsverksamheter (inklusive utan begränsning en oförmåga att uppfylla sina åtaganden alltefter de framskrider) eller om Köparen blir föremål för några förhandlingar under någon konkurslag eller kriminallag, upphör med affärsverksamheten, eller gör någon tilldelning för att gynna borgenärer, har Leverantören rätt att omedelbart annullera eller avsluta något och alla avtal utan åtaganden gentemot Köparen rörande försäljning av varorna, i sin helhet eller i sådan omfattning som kan resultera i utebliven leverans eller annullering av Köparens pågående eller framtida beställning(ar) och/eller avslutande av Köparens relation med Leverantören, och för att återfå skadestånd från Köparen, och alla tidigare obetalda skulder ska omedelbart förfalla och betalas. Alla kompensationer i dessa Villkor kommer att vara kumulativa och inte alternativa eller exkluderande, och kommer att vara utöver alla övriga rättigheter och kompensationer som stadgas av tillämplig lag.

Utövandet eller oförmågan att utöva någon gottgörelse från Leverantörens sida kommer inte att hindra utövandet av samma eller andra gottgörelser under dessa Villkor. Parterna i dessa Villkor är oberoende parter och inget innehåll i dessa Villkor ska bli uttolkat för att placera parterna i relationen arbetsgivare och medarbetare, partners, fullmaktsgivare och fullmaktstagare, eller samriskföretag. Ingendera part ska ha makt att binda eller förplikta den andra parten. Dessa Villkor och transaktionerna som betraktas härigenom, kommer att styras, uttolkas och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.

FÖRLIKNING

Alla slags dispyter som uppstår under eller i relation till dessa Villkor och transaktionerna som betraktas härigenom ska avgöras genom bindande förlikning baserad på lagen för den jurisdiktion där det av Leverantörens försäljningskontor är beläget vilket ansvarar för försäljningen till Köparen av de varor som berörs av dessa Villkor. Alla konflikter eller anspråk som uppstår genom eller i relation till detta kontrakt ska avgöras genom förlikning i enlighet med de internationella skiljedomsreglerna hos International Centre for Dispute Resolution. Förlikningen ska ske i Stockholm.

ETIKPOLICY

Leverantören har en global Etiknormpolicy Policyn vilken styr uppförandet och relationerna mellan Leverantörens medarbetare och dess kunder och leverantörer. Policyn kan visas på www.bradycorp.com under fliken Investors (Aktieägare) i avsnittet Corporate Governance (Bolagsstyrning), under länken Brady Code of Ethics (Bradys etiska normer). Köparen godtar att efterfölja denna policy.

Om Köparen tror att utförandet hos någon av Leverantörens medarbetare bryter mot villkoren i denna Policy, ska Köparen rapportera överträdelsen genom att använda den konfidentiella webbplatsen (www.bradyethics.com), det telefonnummer eller den faxlinje som beskrivs på sidan 5 i Policyn.

EFTERFÖLJANDE

Vardera av Köparen och Leverantören godtar och certifierar härmed att varken denne eller någon av dennes chefer, tjänstemän, ombud, dotterbolag eller medarbetare kommer att (i) använda några medel för olagliga understödjanden, gåvor, underhållningsverksamheter eller andra olagliga ersättningar relaterade till politisk aktivitet, (ii) göra några olagliga utbetalningar eller erbjuda eller tillhandahålla något av värde till utländska eller inhemska statstjänstemän eller statsanställda eller till utländska eller inhemska politiska partier eller kampanjer, (iii) göra några andra olagliga utbetalningar, eller (iv) bryta mot tillämplig exportkontroll, pengatvätt- eller antiterroristlagstiftning eller bestämmelse i Europeiska Unionen eller annan jurisdiktion; ej heller kommer någon av dem på annat sätt vidta åtgärder som kan orsaka att någondera parten bryter mot några lagar, inklusive utan begränsning U.S. Foreign Corrupt Practices Act, United Kingdom Bribery Act of 2010 eller lagar, bestämmelser, allmänna regler eller nationella konventioner eller andra relaterade internationella konventioner relaterade till mutor till utländska eller inhemska tjänstemän.

Köparen kommer att, och kommer att låta sina medarbetare och representanter, efterfölja U.S. Foreign Corrupt Practices Act, United Kingdom Bribery Act of 2010 och annan tillämplig antimutlagstiftning.