SkipNavLinkText
menu

Livsmedelsindustri

Brady skyltarna nya möjligheter att förbättra
både livsmedels- och arbetsmiljösäkerheten.

Få ditt guide Skaffa den fabriksguiden

Livsmedelsindustrin står för nästan 24 % av alla tillverkningsskador enligt EU OSHA. Att öka arbetsplatssäkerhet och efterföljande av säkerhetsbestämmelser är högt prioriterat inom livsmedelsindustrin, även om livsmedelssäkerheten alltid kommer först. Nu kan de följas åt tack vare Bradys breda utbud av industriella säkerhetsidentifieringslösningar med låg föroreningsrisk.

foodBev

Skydda livsmedelssäkerheten och öka arbetsplatssäkerheten


Med våra industriklassade identifierings- och säkerhetslösningar kan livsmedelsfabriker förebygga ett stort antal arbetsplatsolyckor. Skyltarkan varna medarbetare om faror och informera dem om vilken personlig skyddsutrustning de ska använda. Med golvmarkeringar kan fotgängar- och fordonstrafik organiseras i separata och säkrare trafikfiler. Vid underhållsarbete kan rörliga objekt och ventiler låsas med Lockout/Tagout, (processbrytning), och spill kan förhindras att spridas över arbetsgolvet med hjälp av spillkontrollösningar .

Vi utvecklar och erbjuder ett antal säkerhetsidentifieringslösningar med låga föroreningsrisker, inklusive:

ToughWash skyltar

Lockout / Tagout

Golvmarkeringar

Rörmärkningar

Taggning av utrustningsstatus

Logistikmärkning

Ökad säkerhet och efterföljande


Säkerhetsskyltar på arbetsplatsen är ett bra verktyg för att öka säkerheten och efterföljandet på arbetsplatsen. De kan användas för att förbjuda åtgärder som kan vara extremt farliga i specifika situationer, för att varna de anställda om innevarande fara och för att belysa de åtgärder som krävs för att arbeta på ett säkert sätt. De ökar också efterföljandet av EU-direktivet 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid användning av utrustning, och av standarden EN ISO 7010 och EN ISO 3864. Tyvärr tenderar många säkerhetsskyltar att falla sönder vid de typiska avspolningscykler som förekommer inom livsmedelsindustrin, så att säkerheten hotas. Detta måste till varje pris undvikas inom industrier som sysslar med livsmedelshantering.

Med våra säkerhetsidentifieringslösningar kan livsmedelsfabriker öka efterföljandet av ett antal EU-direktiv:

  • Direktiv 89/391/EEG: förbättring av säkerhet och hälsa hos anställda på arbetsplatsen
  • Direktiv 89/655/EEG: säkerhets- och hälsokrav för användning av arbetsutrustning på arbetsplatsen
  • Direktiv 98/24/EG: risker relaterade till kemiska ämnen på arbetsplatsen
  • Direktiv 2000/60/EG: vattenramverksdirektivet

Våra lösningar förbättrar också efterföljandet av ISO 14001:

  • ISO 14001 (bilaga 1, A.4.7, beredskap och respons vid nödsituationer). Organisationen måste skissa upp en plan för nödsituationer som kräver tillhandahållande av absorberande material som ska suga upp utspillda vätskor

Livsmedelssäkerhet: OK!


ToughWash-skyltarna är utformade för att undvika livsmedelskontaminering. Skyltarna smulas inte sönder när de utsätts för rengöringsmedel eller tryck. För ytterligare livsmedelssäkerhet finns en metalldetekterbar ToughWash-version som ett extra skydd. Med ToughWash kan livsmedelsindustrin öka efterföljandet och säkerheten på arbetsplatserna, samtidigt som de högsta nivåerna av livsmedelssäkerhet upprätthålls.

Lätta att rengöra

ToughWash-skyltar är lätta att rengöra och motstår typiska rengöringsmedel som används inom livsmedelsindustrin. De sitter fast och förblir läsbara, även när de utsätts för 70 bars tryck (1 000 psi) i en rät vinkel på 15 cm avstånd. Detta gör att ToughWash-skyltar kan motstå de flesta avspolningscykler i de stränga hygienkrav som ställs inom livsmedelsindustrin.

Förtryckta och utskrivbara på plats


ToughWash-etiketter och -skyltar kan skrivas ut på din plats med Bradys utskriftssystem och finns även som standard, förtryckta säkerhetsskyltar som kan implementeras utan att man behöver använda en Brady skrivare.

Förtryckta ToughWash-etiketter och -skyltar inkluderar:

  • B-862: står emot livsmedelsindustrins rengöringsprocesser, stark vidhäftning på rostfritt stål, kan detekteras av kommersiellt tillgängliga metalldetektorer
  • B-863: står emot livsmedelsindustrins rengöringsprocesser, stark vidhäftning på rostfritt stål

ToughWash-etiketter och -skyltar som är utskrivbara på plats inkluderar:

  • B-854: står emot livsmedelsindustrins rengöringsprocesser, stark vidhäftning på rostfritt stål, kan detekteras av kommersiellt tillgängliga metalldetektorer
  • B-855: står emot livsmedelsindustrins rengöringsprocesser, stark vidhäftning på rostfritt stål

Identifierings- och säkerhetslösningar i din
virtuella livsmedel miljö

Få exempel på de bästa lösningarna i flera virtuella applikationer.

Ta en titt och se hur vi kan hjälpa till