SkipNavLinkText
menu

Webplatsens användarvillkor

Senast uppdaterad [nov – 2012]

Välkommen till denna Brady-grupps (”Brady”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) webbplats (”Webbplatsen”), www.brady.se Webbplatsen ges som en tjänst till våra företagskunder – den är inte avsedd för användning av enskilda konsumenter. Granska följande villkor, vilka styr din användning av Webbplatsen (”Användarvillkoren”). Utöver dessa Användarvillkor gäller våra Försäljningsvillkor på Webbplatsen i relation till alla beställningar och inköp av produkter som du gör från Webbplatsen.

Om dessa Användarvillkor

Genom att använda Webbplatsen godtar du att följa avtalet och vara juridiskt bunden av Användarvillkoren. Om du använder Webbplatsen på uppdrag av en arbetsgivare eller organisation, innebär din användning också att du bekräftar att du har behörighet att juridiskt binda dem till dessa Användarvillkor. Använd inte Webbplatsen om du inte godtar dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller modifiera dessa Användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Av denna anledning uppmanar vi dig att granska Användarvillkoren närhelst du använder Webbplatsen. Vi råder dig att skriva ut och förvara en kopia av dessa Användarvillkor för framtida referens.

Om oss

Webbplatsen ägs och drivs för Bradys räkning av W.H. Brady n.v., ett företag som är registrerat i Belgien med sitt registrerade kontor på Lindestraat 20 – Industriepark C/3, B-9240 Zele. Vårt VAT-nummer är BE0405007662. Du kan kontakta oss via e-post på: cssweden@bradycorp.com.

Immateriella rättigheter

Såvida ej annat anges, är Webbplatsen och allt material på Webbplatsen, inklusive utan begränsning text, bilder, illustrationer, design, ikoner, fotografier, videoklipp och annat material, samt upphovsrätter, varumärken och alla andra immateriella rättigheter i sådant material (kollektivt benämnt ”Innehållet”), ägt, kontrollerat eller licensierat av Brady, och varumärken som finns på Webbplatsen är varumärken som tillhör Brady och/eller deras dotterbolag. Inget ska ses som underförstått beviljande, genom estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rättighet att använda några varumärken, logotyp eller tjänstemärken (”Varumärken”) av annat Innehåll som visas på Webbplatsen utan skriftligt medgivande från Brady eller sådan tredje part som kan vara ägare till det relevanta Varumärket eller annat Innehåll. Missbruk av något Varumärke eller annat Innehåll som visas på Bradys webbplatser är förbjudet. Brady genomdriver kraftfullt sina immateriella rättigheter, inräknat via civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden.

Din användning av Webbplatsen och Innehållet

Webbplatsen och Innehållet är enbart avsedda för kommersiell, icke-personlig användning. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, ger vi dig inte tillåtelse att göra något annat än att bläddra genom Webbplatsen och dess Innehåll samt använda de faciliteter vi gör tillgängliga för dig. Du får hämta, visa, kopiera och skriva ut Innehållet och annat hämtningsbart material som visas på Webbplatsen för dina interna affärsändamål, endast under förutsättning att:

  • inget innehåll modifieras på något sätt;
  • ingen grafik används skild från tillhörande text;
  • våra upphovsrättsliga och varumärkesrelaterade notiser syns i alla kopior, och du tillskriver denna Webbplats som källa för materialet; och
  • alla personer inom din affärsrörelse till vilka du tillhandahåller kopior av Innehållet görs medvetna om dessa restriktioner.

Ingen rättighet, titel eller något intresse i något Innehåll förs över till dig som ett resultat av sådan hämtning, visning, kopiering, utskrift eller användning. Du får inte reproducera (förutom så som nämnts ovan), publicera, överföra, distribuera, visa, modifiera, härleda arbeten ur, sälja eller på annat sätt exploatera något av Innehållet eller Webbplatsen i sin helhet eller delvis utan föregående skriftligt medgivande från Brady. Du måste vara observant med att inte göra något som kan skada Webbplatsen eller de datorsystem som är värdar för Webbplatsen.

Om du har ett inloggningskonto på Webbplatsen, är du ansvarig för att hålla inloggningsuppgifterna (t ex lösenord, användarnamn) konfidentiella, och de får inte delas med någon. Du ska kontakta oss utan dröjsmål om du tror att någon har erhållit dina inloggningsuppgifter utan tillåtelse eller om du blir medveten om andra säkerhetsbrott på Webbplatsen. Vi är inte ansvariga för dig i händelse av obehörig åtkomst till ditt inloggningskonto eller obehöriga beställningar på Webbplatsen som ett resultat av att dina inloggningsuppgifter kommit till någon annans kännedom, såvida det inte beror på vår oaktsamhet.

Användares kommentarer, återkoppling och andra överföringar

Brady blir glada över att höra från användare av Webbplatsen och välkomnar dina kommentarer rörande våra produkter och tjänster. Skicka dina kommentarer via e-post till: cssweden@bradycorp.com.

Bradys företagspolicy tillåter oss inte att acceptera eller beakta kreativa idéer, förslag, framlägganden, planer eller annat material annat än sådan vi specifikt har begärt. Vi hoppas att du förstår att avsikten med denna policy är att undvika möjligheten till framtida missförstånd när projekt som utvecklats av Bradys medarbetare och agenter kan förefalla likna arbeten som översänts av användare. I enlighet med detta måste vi, när vi granskar din återkoppling, be dig att inte skicka kreativa idéer, förslag, framlägganden, planer eller annat material för vår affärsverksamhet.

Om du, på vår begäran, gör vissa specifika överföringar (t ex tävlingsbidrag) eller utan förfrågan från oss översänder kreativa idéer, förslag, framlägganden, planer eller annat material, oavsett om det sker online, via e-post, brev eller på annat sätt (kollektivt benämnt ”Kommentarer”), godtar du att Brady, när som helst och utan inskränkning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i valfritt medium alla Kommentarer som du vidarebefordrar till Brady. Brady har ingen skyldighet (1) att hålla några Kommentarer konfidentiella; (2) att betala ut kompensation (inklusive, utan begränsning, royalties) för några Kommentarer; eller (3) att besvara några Kommentarer. Brady har rättigheten men inte skyldigheten att övervaka och redigera eller ta bort alla slags Kommentarer.

Du intygar att dina Kommentarer inte bryter mot någon tredjeparts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet eller andra personliga eller proprietära rättigheter. Du intygar vidare att dina Kommentarer inte innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller något datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Webbplatsen. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt missleda Brady eller tredjeparter om ursprunget till några Kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla Kommentarer du gör och deras riktighet. Brady tar inget ansvar och ingen ansvarsskyldighet för några Kommentarer som översänds av dig eller någon tredjepart.

Personlig information översänd via Webbplatsen

Din översändning av personlig information via Webbplatsen styrs av vår Integritetspolicy, vilken du kan nå genom att klicka på länken ”Integritetspolicy” på Webbplatsen (”Integritetspolicyn”). Dessa Användarvillkor inkorporerar via referens de villkor som finns i Integritetspolicyn.

Fel, oriktigheter och försummelser

Emellanåt kan det finnas information på vår Webbplats som innehåller typografiska fel, oriktigheter eller försummelser, exempelvis i relation till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, tillgänglighet eller uppgifter om våra distributörer. Vi förbehåller oss rätten att korrigera alla fel, oriktigheter eller försummelser och att ändra eller uppdatera information om någon information på Webbplatsen är oriktig, när som helst och utan föregående meddelande. Om det finns fel i prisinformationen på Webbplatsen, kommer det korrekta priset att vara det belopp vi bekräftar för dig när du gjort en beställning.

Förbehåll

Denna Webbplats och allt Innehåll på den tillhandahålls av Brady ”i befintligt skick” utan garantier och villkor av något slag. Brady frånsäger sig härmed alla garantier och villkor rörande denna Webbplats och allt Innehåll, oavsett om det är uttryckligen eller underförstått, i den omfattning som tillämpliga lagar maximalt tillåter. Under inga omständigheter ska Brady hållas ansvariga för några som helst direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller påföljande skador (inklusive, utan begränsningar, skador uppkomna genom förluster av förtjänst, inkomst, data eller användning), som uppstår hos dig eller någon tredjepart – vare sig Brady har blivit informerad om möjligheten till sådana skador eller ej – oavsett om det är en åtgärd i kontrakt eller skadeståndsgrundande (inklusive men inte begränsat till oaktsamhet), som uppkommit genom din åtkomst till, eller användning av, denna Webbplats, förutom i den utsträckning att sådana exkluderingar och begränsningar av ansvarsskyldighet inte tillåts av tillämpliga lagar. För att undanröja tvivel ska föregående villkor i detta stycke inte tillämpas i relation till dina beställningar och inköp av produkter från denna Webbplats, utan dessa ska istället styras av våra Försäljningsvillkor.

Även om vi försöker försäkra oss om att Webbplatsen fungerar korrekt, kan detta inte alltid vara fallet. Vi garanterar inte att Webbplatsen kommer att vara tillgänglig hela tiden eller vid någon specifik tidpunkt (t ex om datorsystemen som tillhandahåller Webbplatsen är under reparation eller underhåll eller på annat sätt inte är tillgängliga).

Vi vidtar åtgärder för att försöka försäkra oss om att Webbplatsen är fri från datorvirus och andra skadliga datorprogram. Vi kan emellertid inte garantera detta, pga Internets natur. Du ansvarar för att använda lämpliga brandväggar och antivirusprogramvara för att skydda dina datorer och data.

Vi garanterar inte att Webbplatsen kommer att vara kompatibel med all eller någon maskinvara som du använder.

Vi ansvarar inte för dig för förluster som kan åsamkas dig på grund av någon händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Rättighet att göra ändringar

Vi förbehåller oss rättigheten att ensidigt och när som helst modifiera, avbryta eller upphöra med Webbplatsen eller annan tjänst, Innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via Webbplatsen, med eller utan meddelande; och/eller erbjuda möjligheter för vissa eller alla användare av Webbplatserna. Du godtar att vi inte ska ha någon ansvarsskyldighet mot dig eller tredje part för någon ändring, något avbrott eller upphörande av Webbplatsen, eller för någon tjänst, innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via Webbplatsen. Detta kommer inte att påverka någon av dina produktbeställningar som vi redan har accepterat i enlighet med våra Försäljningsvillkor.

Avslutning av din användning

Du kan när som helst upphöra med att använda Webbplatsen och Innehållet. Om du, enligt vår ensidiga bedömning, väsentligt inte klarar att efterfölja ett villkor eller någon bestämmelse i dessa Användarvillkor, kan vi, utan inverkan på våra andra rättigheter och gottgörelser: (1) när som helst neka dig åtkomst till Webbplatsen; (2) avbryta eller avsluta inloggningsuppgifter eller konton som du har ställt in på Webbplatsen; och/eller (3) vägra att acceptera ytterligare produktbeställningar från dig.

Länkar

Brady ger tillåtelse till alla som vill att länka till Webbplatsen, förutsatt att:

  • länkarna är istället för Webbplatsens hemsida (för att undvika brutna länkar när sidor ändras);
  • du inte skapar en ram eller annan kant runt Webbplatsen;
  • webbplatsen från vilken du önskar länka efterföljer alla relevanta lagar och bestämmelser och inte har innehåll som kan anses vara smaklöst eller förargelseväckande; och
  • du inte antyder att vi godkänner eller är associerade med någon annan webbplats, produkt eller tjänst.

Denna Webbplats är inte sponsrad av eller associerad med någon särskilt länkad instans såvida detta inte anges av denna instans och Brady. Genom att klicka på dessa länkar lämnar du Bradys webbplats(er) och går till andra, helt oberoende webbplatser. Brady tillhandahåller dessa länkar som en tjänst till våra besökare och användare; de utövar emellertid ingen redaktionell kontroll, antar inget ansvar för och gör inga utfästelser rörande riktighet, lämplighet eller någon annan aspekt av informationen som finns på dessa andra webbplatser.

Befintligheten av någon särskild länk är helt enkelt menad att vara av potentiellt intresse för läsaren, men utgör ingen sponsring eller något godkännande av den länkade webbplatsen från Bradys sida. Det är ditt ansvar att kontrollera villkoren och integritetspolicyn för andra webbplatser som du besöker.

Vi kommer att ta bort alla länkar vi gör från Webbplatsen på anmodan från de länkade instanserna.

Du medges en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rättighet att skapa en hyperlänk så länge som din webbplats eller länk inte framställer Brady Corporation på ett falskt, missledande, nedsättande eller annat stötande sätt.

Om du är tveksam till eller har frågor om länkning och användningen av Bradys bilder och/eller texter, ombeds du kontakta oss på cssweden@bradycorp.com.

Allmänt

All kommunikation mellan oss sker på engelska.

Ingen av oss avser att villkoren i dessa Användarvillkor kommer att uppfyllas av någon annan än oss och dig.

Engelsk lag gäller för dessa Användarvillkor. Om någon dispyt skulle uppstå mellan dig och oss i relation till dessa Användarvillkor och du gör domstolsförfaranden, måste detta ske i engelska domstolar.

Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' componentwith Guid '7bf3a8fa-7f52-495a-823e-f27746b18a35' on content item 'Terms of Use' with Guid '7bf3a8fa-7f52-495a-823e-f27746b18a35', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.